Balikusalazya Ng’anda yaBwaami kuSwitzerland

KABBUKU KAMUSWAANGANO WABUUMI BWESU BWACHIKRISTU AMULIMU WESU May 2017

Zikozyano Zyakukambawuka

Zikozyano zyakukambawuka zyamagazini iitegwa The Watchtower akasimpe kali atala azintu zitakachitike mumazuba alikunembo. Belesya zikozyano eezi kuti ulichitile nzila zyako zyakukambawuka.

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

Chitondeezyo Chakuti maIsrayeli Bakali Kuyooboozegwa

Jehova Leza wakachita chisyomezyo chaanzi chiindi naakabuzya musinsimi Jeremiya kuti akawule muunda? Jehova wakabutondeezya biyeni bubotu bwakwe?

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

Ebbedi-melekki Taakali Kuyoowa Alimwi Wakali Aluzyalo

Ebbedi-melekki taakayowa kwaambuula aMwaami Zedekkiya alimwi wakatondeezya luzyalo kumusinsimi waLeza Jeremiya.

BUUMI BWAMAKRISTU

Kulangania Masena Ngitukombela

Masena ngitukombela alemeka zina lyaLeza lisalala, nkinkaako ayelede kukkala kasalazigwa akubambululwa. Niinzi nzitukonzya kuchita kuti tusalazye Ng’anda yaBwaami?

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

Jehova Uyoopa Umwi Awumwi Kweendelana Amilimu Yakwe

Musinsimi Jeremiya aMwaami Zedekkiya bakaliwo chiindi muunzi waJerusalemu niwakanyonyoonwa pesi bakachita zintu zisiyene.

BUUMI BWAMAKRISTU

Jehova Takalulubi Luyando Ndumwakatondeezya

Jehova ubabona biyeni babelesi bakwe bachembeede batachikonzyi kuchita zyiingi mumulimu wakukambawuka?

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

‘Utaliyandwiidi Zintu Zipati’

Bbarukki wakali kukomba Jehova akugwasizya Jeremiya pesi chimwi chiindi, kakamuleya katabi. Bbarukki wakeelede kuchitaanzi kuti akafutuke muunzi waJerusalemu niwakali kuyoonyonyoonwa?

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

Jehova Ulongezya Balibombya, Pesi Usubula Balisumpula

Bantu bakuBbabbiloni balisumpula, bakali kubajata chalunya bakombi baJehova. MaIsrayeli bakaleka kuchita zibi bakafutuka pesi niinzi chakachitikila muunzi waBbabbiloni?