Skip to content

Skip to table of contents

 LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA | 1 BAKORINTO 1-3

Ubikkila Maanu Kuzintu Zyabukombi Na Naakuti Kuzintu Zyakunyama?

Ubikkila Maanu Kuzintu Zyabukombi Na Naakuti Kuzintu Zyakunyama?

2:14-16

Toonse tweelede kubelekela kuti tusime mubukombi alubo tweelede kuzumanana kuchita oobo. (Ef 4:23, 24) Kuti tusime mubukombi, tweelede kulya chakulya chamubukombi, kuba aazipeekezyo zyamubukombi akuba aamichelo yamuuya.

Kuti walanga mbuwakabede chiindi nwaakabbabbatizigwa naakuti muminyaka iili 10 yakiinda, ubonaanga wakasima na mubukombi?