Skip to content

Skip to table of contents

 LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA | BAROMA 12-14

Mbutukonzya Kutondeezya Luyando lwachiKristu

Mbutukonzya Kutondeezya Luyando lwachiKristu

12:10, 17-21

Kuti umwi muntu watubisizya, luyando lwachiKristu luyoopa kuti tutamubweedezyi akuti tumuchitile zintu zibotu. Bbayibbele litii: ‘Kuti sinkondonyoko wafwa nzala, mupe chakulya, kuti wafwa nyota, mupe maanzi, nkaambo kuti wachita oobo unoolundika makala aamulilo aamutwe wakwe.’ (Rom 12:20) Kuti twamutondeezya luyando muntu wakatubisizya, zilakonzya kupa kuti alisole akaambo kazintu nzyaakatuchitila.

Wakamvwa biyeni chiindi umwi muntu ngwaakabisizya naakakufwida luzyalo?