Skip to content

Skip to table of contents

March 26–April 1

MATAYO 25

March 26–April 1
 • Lwiimbo 143 Ankombyo

 • Majwi Aantalisyo (3 min. naa kutasika aawo)

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

 • Amulangile”: (10 min.)

  • Mt 25:1-6—Basimbi balimusanu bachenjede abalimusanu bafuba-fuba bakaya kuyootambula sibwiinga

  • Mt 25:7-10—Basimbi bafuba-fuba teebakaliwo sibwiinga naakasika

  • Mt 25:11, 12—Basimbi bachenjede mbabo bakanjilaawe mupobwe lyamuchado

 • Kuyanduula Lubono muJwi lyaLeza: (8 min.)

  • Mt 25:31-33—Kujana mwachipandulula biyeni chikozyano chambelele ampongo? (w15 3/15 27 ¶7)

  • Mt 25:40—Kujana twabagwasilizya biyeni maKristu bananikidwe? (w09 10/15 16 ¶16-18)

  • Kubala Bbayibbele kwamviki iino kwakuyiisyaanzi atala aJehova?

  • Ntuutuli tumwi twaambo ntwaajana mukubala Bbayibbele kwamviki iino?

 • Kubala Bbayibbele: (4 min. naa kutasika aawo) Mt 25:1-23

LIPEDE KUMULIMU WAKUKAMBAWUKA

 • Kubweeda Kwachibili: (3 min. naa kutasika aawo) Belesya chikozyano chili muzikozyano zyakwaambuuzyania. Tamba muntu kuChiyubulusyo.

 • Kubweeda Kwachitatu: (3 min. naa kutasika aawo) Belesya lugwalo nduyanda mpawo umupe bbuku ndimunooyiya.

 • Nkani: (6 min. naa kutasika aawo) w15 3/15 27 ¶7-10—Mutwe: Chikozyano Chambelele Ampongo Chitondeezya Biyeni Kuti Mulimu Wakukambawuka Ulayandikana?

BUUMI BWAMAKRISTU

 • Lwiimbo 85

 • Kuyungizya Luzibo Lwesu Mumulimu Wakukambawuka—Kuyiisya Bantu Mbitwiiyaabo Bbayibbele Kulibambila Chiiyo”: (10 min.) Kwaambuuzyania. Amweebele kavidiyo katondeezya sikupupulula kalikugwasya muntu ngwayiyaawe Bbayibbele kulibambila chiiyo. Kumbila baswiilizi baambe zimwi nzila nzibabelesya chiindi nibagwasya bantu mbibayiyaabo Bbayibbele kulibambila chiiyo.

 • Atubatambule Beenzu: (5 min.) Nkani ijanika muKabbuku Kamuswaangano Wabuumi Amulimu Wesu kamuMarch 2016. Wamba zibotu nzimwakajana muchiindi chaChiyubulusyo chamunyaka wayinda. Alubo wamba makani aali atala amilyango yakunjilila ayakuzwida, busena bwakupaka moota, nzibeelede kuchenjelela azimwi zyeelede kuchitwa mubuzuba bwaChiyubulusyo chinooli mu31 March.

 • Chiiyo chaBbayibbele chaMbungano: (30 min.) lv Chaandaano 5 ¶16-23

 • Kufwiinsya Zyayiigwa Akwaamba Ziyooyiigwa Mumviki Iitobela (3 min.)

 • Lwiimbo 79 Ankombyo