Skip to content

Skip to table of contents

 BUUMI BWAMAKRISTU

Kujana Twatondeezya Biyeni Kuti Tulamuyanda Leza Abasimayakilane?

Kujana Twatondeezya Biyeni Kuti Tulamuyanda Leza Abasimayakilane?

Nikuba kuti maKristu tabachitobelezyi Mulawu waMusa pesi milawu iibili mipati yakuti tuyande Leza abasimayakilane ichibeleka. (Mt 22:37-39) Luyando oolu tatuzyalwi aalo pesi tweelede kubeleka changuzu kuti tulutondeezye. Kujana twazichita biyeni? Imwi nzila iikonzya kutugwasya nkubala Bbayibbele buzuba abuzuba. Kulanga-langa Magwalo mbaapandulula bube bwaLeza kupa kuti ‘tweebele bubotu bwaJehova.’ (Int 27:4) Kuchita oobo kupa kuti tumuyande akuti tube amaboneno aali mbuuli aakwe. Alubo kutugwasya kuti tubambe milawu yakwe akuti tuyande bamwi. (Joh 13:34, 35; 1Joh 5:3) Atulange-lange zintu zitatu nzitweelede kuchita kuti tumvwisisisye nitubala Bbayibbele:

  • Zibone mumizeezo nzubala. Libone kuliwo nizilikuchitika zintu eezyo. Niinzi nzwaali kunoobona, kumvwa musabilo akumvwa bweema? Bakali kulimvwa biyeni bantu baambidwe?

  • Belesya nzila zisiyene-siyene. Ulakonzya kubalila aajulu naakuti utobelezye zyakubala zyakalekkodwa. Ulakonzya kubala atala awumwi muntu waambidwe muBbayibbele naakuti kubala atala ayimwi nkani kutali kubala zyaandaano kazilikutobelana. Muchikozyano, ulakonzya kubala atala abuumi bwaJesu kubelesya Bbayibbele litegwa New World Translation of the Holy Scriptures Makani Aayungizyidwe A7 naakuti B12. Bala chaandaano choonse mpulujanika lugwalo lwabuzuba. Alubo ulakonzya kubala mabbuku aamuBbayibbele kweendelana ambaakalembwa.

  • Yezya kumvwisisisya nzubala. Kubala chaandaano chimwi akuchimvwisisisya kulagwasya kwiinda kubala zyaandaano zyiingi kutamvwisisisyi nzulikubala. Yeeya nkuzyakachitikila. Yanduula amwi makani. Belesya mepu amagwalo aayungizidwe. Yanduulisisya imwi nkani njutamvwisisisyi. Kuti kukonzya, belesya chiindi cheelene anchwaatola nwaalikubala kuti uyeeyesesye.