Kutamba bantu kuChilalilo chaMwaami kuAlbania

KABBUKU KAMUSWAANGANO WABUUMI BWESU BWACHIKRISTU AMULIMU WESU March 2017

Zikozyano Zyakukambawuka

Zikozyano zyakukambawuka zyamagazini iitegwa The Watchtower akasimpe kazwa muBbayibbele kaambuula atala Bwaami bwaLeza. Belesya zikozyano eezi kuti ulichitile nzila zyako zyakukambawuka.

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

“Ndili Ayebo Nzookuvuna”

Chiindi Jehova naakasala Jeremiya kuti abe musinsimi, Jeremiya wakalibona kateeleli pe kuchita mulimu ooyo. Jehova wakamugwasya biyeni?

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

Bakaleka Kuchita Kuyanda kwaLeza

MaIsrayeli akali kubonaanga zipayizyo zyabo zyakali kukonzya kuvumba zibi zyabo. Jeremiya wakaziyubununa chakutayoowa zibi nzibakali kuchita maIsrayeli akutasyomeka kwabo.

BUUMI BWAMAKRISTU

Mbotukonzya Kubelesya Kabbuku Kati—Mbaani Baliikucita Kuyanda kwaJehova Mazuba Aano?

Belesya kkabbuku aaka kuti uyiisye muntu ngwiiyaawe kuti azibe baKamboni baJehova, nzituchita ambunga yesu.

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

Bantu Balakonzya Kuzwidilila Kuti Kabazulwidwa aJehova

Muchiindi chamaIsrayeli, aabo bakali kutobelezya malayilile aaJehova bakaba aluumuno, kubotelwa akukkala kabotu.

BUUMI BWAMAKRISTU

Mbotukonzya Kubelesya Kabbuku Kati—Swiilila Leza

Belesya zifanikisyo amagwalo kuti ukonzye kuyiisya bantu batakonzyi kubala kabotu kasimpe kamuBbayibbele kayandikana.

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

MaIsrayeli Akamuluba Jehova

Jehova wakali kukozyanisyaanzi chiindi naakabuzya Jeremiya kuti ayende musinzo wamamayili ali 300 kuMulonga waFirate kuti akasise mulembo?

BUUMI BWAMAKRISTU

Amugwasye Mpuli Zyanu Kuti Zikombe Jehova

Kuchita mabambe aKukomba Kwampuli chiindi choonse kulakonzya kugwasya mpuli kuti zyinkiilile kunembo mukukomba Jehova. Kujana wabuzunda biyeni buyumu-yumu bukonzya kuba mukukomba kwampuli?