Skip to content

Skip to table of contents

June 4-10

MARKO 15-16

June 4-10
 • Lwiimbo 95 Ankombyo

 • Majwi Aantalisyo (3 min. naa kutasika aawo)

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

 • Businsimi Bwakazuzikizigwa Kuli Jesu”: (10 min.)

  • Mk 15:3-5—Taakasandula pe nibakali kumubejelezya

  • Mk 15:24, 29, 30, NW—Bakawaala chisolo nibakali kuyanda kwaabana zigogo zyakwe alubo bakamusampawula (“Bakaabana zisani zyakwe zyaatala” makani aakwiiya ajanika muli Mk 15:24, nwtsty; bakagunia-gunia mitwe” makani aakwiiya ajanika muli Mk 15:24, 29, nwtsty)

  • Mk 15:43, 46—Wakazikkwa amuntu muvubi (“Josefa” makani aakwiiya ajanika muli Mk 15:43, nwtsty)

 • Kuyanduula Lubono muJwi lyaLeza: (8 min.)

  • Mk 15:25—Nkamboonzi balembi baMakani Mabotu nibakalemba chiindi chisiyene Jesu nchaakagankaminwa? (“chiindi chawoola lyatatu” makani aakwiiya Mk 15:25, nwtsty)

  • Mk 16:8—Nkamboonzi muBbayibbele lyaNew World Translation, bbuku lyaMarko nilimana aavesi 8? (“nkaambo bakaliyoowede” makani aakwiiya Mk 16:8, nwtsty)

  • Kubala Bbayibbele kwamviki iino kwakuyiisyaanzi atala aJehova?

  • Ntuutuli tumwi twaambo ntwaajana mukubala Bbayibbele kwamviki iino?

 • Kubala Bbayibbele: (4 min. naa kutasika aawo) Mk 15:1-15, NW

LIPEDE KUMULIMU WAKUKAMBAWUKA

 • Kavidiyo Kakubonana Kwakusaanguna: (4 min.) Amweebele kavidiyo mpawo mwaambuuzyanie atala ankako.

 • Kubweeda Kwakusaanguna: (3 min. naa kutasika aawo) Belesya chikozyano chili muzikozyano zyakwaambuuzyania.

 • Chiiyo chaBbayibbele: (6 min. naa kutasika aawo) jl chiiyo 2

BUUMI BWAMAKRISTU