Skip to content

Skip to table of contents

 LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA | LUKA 1

Tobelezya Chikozyano chaMariya Chakulibombya

Tobelezya Chikozyano chaMariya Chakulibombya

Jehova wakapa Mariya chilongezyo chipati zyakuti taakwe wakachipedwe alubo taakwe wakali kuzoochipegwa nkaambo wakali kulibombya

1:38, 46-55

Majwi akaambwa aaMariya atondeezya biyeni kuti wakali . . .

  • kulibombya?

  • aalusyomo lusimide?

  • aaluzibo lwaMagwalo?

  • kulumba?