Skip to content

Skip to table of contents

June 11-17

LUKA 1

June 11-17
 • Lwiimbo 137 Ankombyo

 • Majwi Aantalisyo (3 min. naa kutasika aawo)

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

 • Tobelezya Chikozyano chaMariya Chakulibombya”: (10 min.)

  • [Amweebele kavidiyo kati Makani Alaatalaa Bbuku lyaLuka.]

  • Lk 1:38—Wakazumina kuchita mulimu ngwaakapegwa chakulibombya (ia 149 ¶12)

  • Lk 1:46-55—Wakatembawula Jehova kwiinda mukubelesya majwi aazwa muBbayibbele (ia 150-151 ¶15-16)

 • Kuyanduula Lubono muJwi lyaLeza: (8 min.)

  • Lk 1:69—Aambaanzi majwi aakuti ‘lwija lwalufutuko’? (“lwija lwalufutuko” makani aakwiiya Lk 1:69, nwtsty)

  • Lk 1:76—Nkamboonzi nikutegwa Johane Mubbabbatizi ‘uyooyenda kunembo lyaJehova’? (“uyakuunka kumbele lyaJehova” makani aakwiiya Lk 1:76, nwtsty)

  • Kubala Bbayibbele kwamviki iino kwakuyiisyaanzi atala aJehova?

  • Ntuutuli tumwi twaambo ntwaajana mukubala Bbayibbele kwamviki iino?

 • Kubala Bbayibbele: (4 min. naa kutasika aawo) Lk 1:46-66

LIPEDE KUMULIMU WAKUKAMBAWUKA

BUUMI BWAMAKRISTU