Bazyali balikwiiya abana babo kuSouth Africa

KABBUKU KAMUSWAANGANO WABUUMI BWESU BWACHIKRISTU AMULIMU WESU June 2018

Zikozyano Zyakwaambuuzyania

Nzila zyakwaambuuzyania zili atala abusinsimi bwamuBbayibbele amazuba aakumamanino.

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

Businsimi Bwakazuzikizigwa Kuli Jesu

Lemba chakachitika mubuumi bwaJesu abusinsimi bwakazuzikizigwa.

BUUMI BWAMAKRISTU

Tobelezya Mikondo yaKristu Chakumaninina

Jesu wakatusiila chikozyano chakutobelezya chiindi nituswaana masunko anitupenzegwa.

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

Tobelezya Chikozyano chaMariya Chakulibombya

Jehova Leza wakapa Mariya chilongezyo chipati zyakuti taakwe wakachipedwe alubo taakwe wakali kuzoochipegwa nkaambo wakali kulibombya.

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

Nibachikula, Muli Abweenzinyina Bulikabotu Na aJehova?

Jesu wakali kubikkila maanu kuzintu zyabukombi kuzwa kachili muniini alubo wakali kubalemeka bazyali bakwe.

BUUMI BWAMAKRISTU

Nibazyali, Amugwasye Bana Banu Kuti Bakombe Jehova Kabachili Baniini

Mulakonzya kugwasya bana banu kuti bakombe Jehova chamoyo woonse kwiinda mukubelesya mweenya ngumulaawo kuti mubayiisye.

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

Zunda Masunko Mbuuli Mbaakachita Jesu

Niinzi chakagwasya Jesu kuti azunde chiindi naakasunkwa kwaziindi zitatu?

BUUMI BWAMAKRISTU

Tantamuka Zintu Zikonzya Kukunyongania Chiindi Nubelesya Intaneti

Mbuuli zibelesyo nzitubelesya, nzila zyakwaambuuzyania kakubelesegwa Intaneti zilakonzya kutugwasya naakuti kutunyongania. Weelede kubelesya Jwi lyaLeza kuti utantamuke zintu zikonzya kukunyongania.