Skip to content

Skip to table of contents

 LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA | JEREMIYA 51-52

Zyoonse Nzyaamba Jehova Zilazuzikizigwa

Zyoonse Nzyaamba Jehova Zilazuzikizigwa

Jehova wakaamba zintu zyakali kuyoochitika kunembo

Mulindi wakuPersiya wakali kubelesya kanta

“Amunone mivwi [tunta]”

51:11, 28

  • MaMede amaPersiya bakakuzi kabotu kubelesya tunta alimwi ntuto ntubakali kubelesya loko munkondo. Alubo bakali kutunona kuti tubosye

“Basilumamba ba-Babuloni baleka kulwa”

51:30

  • Malembe ajanika muNabonidus aamba kuti: “Basilumamba baKkoresi bakanjila muBbabbiloni kabatalwanide.” Eezi zyaamba kuti teebakakataazikana kuti banjile mumuunzi alubo zyeendelana azili mubusinsimi bwaJeremiya

Malembe aNabonidus

‘Bbabbiloni uyooba chitantaala chamabwe alimwi uyooba tongo kukabe kutamani’

51:37, 62

  • Kuzwa mu539 B.C.E., Bbabbiloni teeyakachilikwe bulemu. Alexander Mupati wakali kuyanda kuyaka muunzi wakwe muBbabbiloni pesi wakafwa katanazichita. Muchiindi chamaKristu akusaanguna, mwaapostolo Petro wakaswaya kuBbabbiloni nkaambo kwakali kukkala amwi maJuda. Pesi mumwaanda wane C.E., muunzi ooyu wakali waba tongo kawutachikkalwi abantu

Kuzuzikizigwa kwabusinsimi bwamuBbayibbele kundigwasya biyeni?

 

Kujana ndabayiisyaanzi bamwi atala abusinsimi oobu?