Skip to content

Skip to table of contents

 BUUMI BWAMAKRISTU

Botelwa Kukambawuka Makani Mabotu

Botelwa Kukambawuka Makani Mabotu

Kulakuyumina na kukambawuka chimwi chiindi? Chimwi chiindi kulakonzya kutuyumina. Nkamboonzi? Amwi akaambo kakuti bamwi tabatuswiilili naa kuti tuli abweeme bwakwaambuula abantu. Eezi zilakonzya kutupa kuti tutabotelwi. Nikuba boobo, Leza ngutukomba ulabotelwa alimwi uyanda kuti andiswe katubotelwa. (Int 100:2; 1Tim 1:11, NW) Nziizili zintu zitatu zikonzya kupa kuti tubotelwe mukukambawuka?

Chakusaanguna nchakuti tukambawuka makani apa bulangizi. Mazubaano bantu biingi tabachikwe bulangizi, nkinkaako tulakonzya kubabuzya “makani mabotu loko.” (Is 52:7) Alubo, makani mabotu aBwaami bwaLeza alakonzya kupa kuti tubotelwe. Yeeyesesya atala azilongezyo ziyooyetwa aBwaami bwaLeza kutanayinka kukukambawuka.

Chabili, makani mabotu ngitukambawuka alabagwasya bantu mubuumi bwabo amubukombi. Bayiya kuleka michito mibi akuba abulangizi bwakuyoojana buumi butamani. (Is 48:17, 18; Rom 1:16) Kuli mbuli kuti tuchita mulimu wakuyanduula bantu akubavuna. Tuyinkilila kunembo katuyanduula bantu bayanda kuvunwa nikuba kuti bamwi tabayandi.Mt 10:11-14.

Chatatu alimwi chiyandikana nchakuti kukambawuka kupa kuti Jehova alemekwe. Mulimu ngutuchita uyandikana loko kulinguwe. (Is 43:10; Heb 6:10) Alubo, Jehova utupa muuya uusalala kuti tuchite mulimu wakwe. Kubotelwa muchelo wamuuya uusalala nkinkaako, kumbila Jehova akugwasye kuti ubotelwe. (Gal 5:22) Jehova ulakonzya kutugwasya kuti tuzunde buyumu-yumu mbutuswaana akuti tukambawuke katutayoowi. (Inc 4:31) Kuchita oobo kuyootugwasya kuti tubotelwe mumulimu wakukambawuka nikuba kuti bantu tabatuswiilili.Ezk 3:3.

Weelede kukubona biyeni kukambawuka? Kujana watondeezya biyeni kuti ulabotelwa?

AMWEEBELE KAVIDIYO KATI, BOTELWA LUBO KWIINDA MUKUBALA AKUYEEYESESYA, MPAWO MUSANDULE MIBUZYO ITOBELA:

  • Nkamboonzi nitweelede kubikkila maanu kukubala Bbayibbele nikuba katukambawuka ma-awa miingi mweezi amweezi?

  • Kujana twamutobelezya biyeni Mary?

  • Nchiichili chiindi nuyeeyesesya atala azintu nzubala muJwi lyaLeza?

  • Niinzi chipa kuti ubotelwe nukambawuka makani mabotu?