Skip to content

Skip to table of contents

June 19-25

EZEKIELE 1–5

June 19-25
 • Lwiimbo 75 Ankombyo

 • Majwi Aantalisyo (3 min. naa kutasika aawo)

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

 • Ezekkiyele Wakali Achiyandisyo Chakwaambilizya Mulumbe waLeza”: (10 min.)

  • [Amweebele kavidiyo kati Makani Alaatalaa Bbuku lyaEzekiele.]

  • Ezk 2:9–3:2—Ezekkiyele wakalya bbuku lyakalembedwe “majwi aakulila amajwi aakoomoka amajwi aabuusu” (w08 7/15 8 ¶6-7; it-1 1214)

  • Ezk 3:3—Ezekkiyele wakali kubotelwa kuba musinsimi waJehova (w07 7/1 12 ¶3)

 • Kuyanduula Lubono muJwi lyaLeza: (8 min.)

  • Ezk 1:20, 21, 26-28—Nkalaki yiimininaanzi? (w07 7/1 11 ¶6)

  • Ezk 4:1-7—Ezekkiyele wakachichita na chitondeezyo chakusinkilizigwa kwaJerusalemu kwakali kuyoochitika? (w07 7/1 12 ¶4)

  • Kubala Bbayibbele kwamviki iino kwakuyiisyaanzi atala aJehova?

  • Ntuutuli tumwi twaambo ntwaajana mukubala Bbayibbele kwamviki iino?

 • Kubala Bbayibbele: (4 min. naa kutasika aawo) Ezk 1:1-14

LIPEDE KUMULIMU WAKUKAMBAWUKA

 • Kubonana Kwakusaanguna: (2 min. naa kutasika aawo) T-32—Chita mabambe aakuti uzoobweede lubo.

 • Kubweeda: (4 min. naa kutasika aawo) T-32—Mutondeezye kavidiyo kati Mulakonzya Kubotelwa Mumpuli Yanu Kavidiyo Kantalisyo, mpawo umupe kabbuku.

 • Chiiyo chaBbayibbele: (6 min. naa kutasika aawo) bhs 151 ¶17—Yiisya muntu munzila iimusika amoyo.

BUUMI BWAMAKRISTU