Skip to content

Skip to table of contents

 BUUMI BWAMAKRISTU

Musiyano Wakuyanda Leza Akunyanyaasya Mubili

Musiyano Wakuyanda Leza Akunyanyaasya Mubili

Kunyanyaasya mubili kulagwasya na? Kulagwasya mboobo, pesi taakwe nitunga tulakukozyanisya aakubelekela Leza. (1Ti 4:8) Nkukwaamba kuti maKristu beelede kuba aamaboneno aalikabotu atala amisobano.

AMWEEBELE KAVIDIYO KAZIFANIKISYO ZYAKUDILOWA KATII, NZWEELEDE KUZIBA ATALA AMISOBANO, KUZWA WAAWO, MUSANDULE MIBUZYO IITOBELA:

  1. 1. Niinzi nzitukonzya kujana kumisobano?

  2. 2. Twazibona na zintu zitatu zikonzya kutugwasya kusala naakuti kusiya imwi misobano?

  3. 3. Lugwalo lwa Intembauzyo 11:5 lutugwasya biyeni kuti tusale misobano njitweelede kweebela akusobana?

  4. 4. Ngatulalubelesya biyeni lugwalo lwa Bafilipi 2:3 alwa Tusimpi 16:18 munzila njitusobana aayo misobano?

  5. 5. Lugwalo lwa Bafilipi 1:10 lutugwasya biyeni kuti tutamaninsyi chiindi kuzintu nzitweebela akusobana?