Skip to content

Skip to table of contents

 LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA | 1 TIMOTEYO 4-6

Musiyano Wakuyanda Leza Abunoti

Musiyano Wakuyanda Leza Abunoti

6:6-10

Magwalo aatobela atondeezya biyeni kuti kubelekela Jehova kupa kuti tubotelwe kwiinda kubelekela bunoti?

Nkamboonzi nikutakonzeki kukomba Jehova akuyanda bunoti aachiindi chimwi? (Mt 6:24)