Skip to content

Skip to table of contents

 BUUMI BWAMAKRISTU

Nzukonzya Kwiiya Kulimbabo

Nzukonzya Kwiiya Kulimbabo

Wakasalwa lino na kuti ube mubelesi uubelekela naakuti kuba mwaalu? Ulakonzya kuti uli aaluzibo, uli aazintu zyiingi nzukonzya kuchita naakuti uli aalwiiyo lwakunyika kwiinda bamwi babelesi babelekela naakuti baalunyokwe. Nikuba boobo, kuli zintu zyiingi loko nzukonzya kwiiya kubakwesu aaba basimide mubukombi nikuba kabatachikonzyi kuchita zyiingi mubukombi akaambo kakuchembaala, kuchiswa naakuti kulangania mpuli.

AMWEEBELE KAVIDIYO KATI, LEMEKA BAKWESU BACHEMBEEDE, KUZWA WAAWO, MUSANDULE MIBUZYO IITOBELA:

  1. 1. Mukwesu Richards wakatondeezya biyeni kuti ulamulemeka Mukwesu Bello?

  2. 2. Niinzi zitondeezya kuti Ben wakali aamaboneno aatali kabotu alubo nkamboonzi nikwakali kubisya kuchita oobo?

  3. 3. Ben wakayiyaanzi kuchikozyano chaElisha?

  4. 4. Nikuba kuti uli mukwesu naakuti muchizi, kujana watondeezya biyeni kuti ulabalemeka bakwesu bachembeede ambukonzya kwiiya zyiingi kulimbabo?