Skip to content

Skip to table of contents

July 22-28

1 TIMOTEYO 1-3

July 22-28
 • Lwiimbo 103 Ankombyo

 • Majwi Aantalisyo (3 min. naa kutasika aawo)

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

 • Belekela Kuchita Mulimu Mubotu”: (10 min.)

  • [Amweebele kavidiyo kati Makani Alaatalaa Bbuku lya1 Timoteyo.]

  • 1Ti 3:1​—Bakwesu basungwaazigwa kuti babe balangizi (w16.08 21 ¶3)

  • 1Ti 3:13​—Bakwesu babeleka munzila iilikabotu bajana zilongezyo (km 9/78 4 ¶7)

 • Kuyanduula Lubono muJwi lyaLeza: (8 min.)

  • 1Ti 1:4​—Nkamboonzi Pawulu naakachenjezya Timoteyo kuti atabikkili maanu kumakani aamazyalani? (it-1 914-915)

  • 1Ti 1:17​—Nkamboonzi Jehova nali nguwe alikke weelela kwiitwa kuti “Mwami walyoonse alyoonse”? (cl 12 ¶15)

  • Kubala Bbayibbele kwamviki iino kwakuyiisyaanzi atala aJehova?

  • Kuli tumwi na twaambo ntwaajana mukubala Bbayibbele kwamviki iino?

 • Kubala Bbayibbele: (4 min. naa kutasika aawo) 1Ti 2:1-15 (th chiiyo 10)

LIPEDE KUMULIMU WAKUKAMBAWUKA

BUUMI BWAMAKRISTU

 • Lwiimbo 137

 • Babelesi Bachikula Bakalumbayizya Jehova kuWarwick: (6 min.) Kwaambuuzyania. Amweebele kavidiyo. Kuzwa waawo, musandule mibuzyo iitobela:

  Bakwesu abachizi bachikula bakagwasilizya biyeni kumulimu wakuyaka wakachitwa kuBbeteli yakuWarwick alubo bakajanaanzi?

  Niinzi nzibakonzya kuchita bakwesu abachizi bachikula bali mumbungano kuti balumbayizye Jehova?

 • Nzukonzya Kwiiya Kulimbabo”: (9 min.) Kwaambuuzyania. Amweebele kavidiyo kati, Lemeka Bakwesu Bachembeede.

 • Chiiyo chaBbayibbele chaMbungano: (30 min.) bhs chaand. 10 ¶14-19 achifwiinsyo

 • Kufwiinsya Zyayiigwa Akwaamba Ziyooyiigwa Mumviki Iitobela (3 min.)

 • Lwiimbo 115 Ankombyo