Skip to content

Skip to table of contents

 BUUMI BWAMAKRISTU

Kutondeezya Kulemeka Mumaanda Abantu

Kutondeezya Kulemeka Mumaanda Abantu

MaKristu ‘ncheebelo kumeso aabantu boonse.’ (1Kor 4:9) Tatugambi pe kuti bamwi bamwini ng’anda balatuyuna mumawindo naa kutuyubilila kuti baswiilizye nzitwaambuula. Mumaanda amwi kubikkidwe macamera amamicrophone naa tubanga tuli amakoma, zipa kuti bamwini ng’anda kabakonzya kutubona, kumvwa naa kulekkoda nzitwaambuula. Atubone zimwi nzila zyakutondeezya kulemeka mumaanda abantu.—2Kor 6:3.

• MUZINTU NZITUCHITA (Flp 1:27):

  • Lemeka ng’anda yamuntu kwiinda mukutayuna mukati. Tatweelede kulya, kunywa kufumbwa chintu, kufoona naa kutuminana mameseji nituli ang’anda yamuntu

• MUZINTU NZITWAAMBUULA (Ef 4:29):

  • Chiindi nitusika ang’anda yamuntu, tatweelede kwaambuula zintu nzitutayandi kuti azimvwe. Bamwi basikupupulula basala kuumuna nibasika ang’anda yamuntu kuchitila kuti bayeeyesesye nzibayanda kwaambuula amwini ng’anda

Nziizili zimwi nzila zyakutondeezya kulemeka mumaanda abantu?