Skip to content

Skip to table of contents

 BUUMI BWAMAKRISTU

Ukkala Kulipa Mulandu Na?

Ukkala Kulipa Mulandu Na?

Chimwi chiindi tulakonzya kulipa mulandu akaambo kachibi nchitwakachita nikuba kuti Jehova wakatulekelela chiindi. Kumuswaangano waBbooma wamu2016 wakali amutwe utii, “Amuzumanane Kusyomeka Kuli Jehova!,” kwakali nkani akavidiyo zyakapandulula nkani eeyi. Amukeebele kavidiyo aaka kajanika aJW Library, mpawo musandule mibuzyo iitobela:

  • Sonja wakagwisidwe mumbungano kwachiindi chilamfu biyeni?

  • Ngaali magwalo baalu ngibakabelesya kuti bagwasye Sonja alimwi akamugwasya biyeni?

  • Bambungano bakamutambula biyeni Sonja naakabweedezegwa mumbungano?

  • Niinzi zyakali kumukataazya Sonja alimwi wisi wakamugwasya biyeni?