Kukambawuka kung’anda ang’anda kuItaly

KABBUKU KAMUSWAANGANO WABUUMI BWESU BWACHIKRISTU AMULIMU WESU July 2017

Zikozyano Zyakukambawuka

Zikozyano zyakukambawuka kakubelesegwa magazini itegwa Watchtower akasimpe kali atala amapenzi. Belesya zikozyano eezi kuti ulichitile nzila zyako zyakukambawuka.

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

Ulaamoyo Wanyama Na?

Moyo utugwasya biyeni kuti tusale zyakulikondelezya azyakuzwaata? Chaambaanzi kuba amoyo wanyama?

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

Ulazizuzikizya Na Zisyomezyo Zyako?

Twiiyaanzi kuzwa kuMwaami Zedekkiya atala akutyola chizuminano nkwaakachita?

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

Jehova Ulaluba Na Kuti Walekelela Muntu?

Nziizili zikozyano zyabantu bali muBbayibbele zitondeezya kuti Jehova ulalekelela?Kulekelela nkwaakachita kuli Davida, Manase aPetro kutugwasya biyeni kuti tusyome kuti Jehova ulalekelela amoyo woonse?

BUUMI BWAMAKRISTU

Ukkala Kulipa Mulandu Na?

Chimwi chiindi tulakonzya kulipa mulandu akaambo kachibi nchitwakachita nikuba kuti Jehova Leza wakatulekelela chiindi. Niinzi chikonzya kutugwasya?

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

Bwaami Buyoopegwa Ooyo Uuyelede

Businsimi bwaEzekkiyele buli atala amwaami uuyelede bwakazuzikizigwa biyeni kuli Jesu? Makani aaya atuyiisyaanzi atala aJehova?

BUUMI BWAMAKRISTU

Kutondeezya Kulemeka Mumaanda Abantu

Bamwini ng’anda balakonzya kutuyuna mumawindo naa kutuyubilila kuti baswiilizye nzitwaambuula iswe katutababwene. Kujana twatondeezya biyeni kuti tulaalemeka maanda abantu?

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

Businsimi Buli Atala aTuro Busimya Lusyomo Lwesu muJwi lyaJehova

Businsimi bwaEzekkiyele buli atala amuunzi waTuro bwakazuzikizigwa munzila iigambya.