Skip to content

Skip to table of contents

 LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA | INTEMBAUZYO 79-86

Ngwani Ngubikka Mubusena Bwakusaanguna Mubuumi Bwako?

Ngwani Ngubikka Mubusena Bwakusaanguna Mubuumi Bwako?

Mulembi waIntembauzyo 83 wakali waluzubo lwaAsafu muLevi, ooyo wakapona muchiindi chaMwaami Davida. Intembauzyo eeyi yakalembwa chiindi basinkondonyina bamaIsrayeli nibakali kulwanaa bantu baJehova.

83:1-5, 16

  • Munkombyo yakwe, sintembawuzyo wakabikkila maanu kuzina lyaJehova akubweendelezi bwakwe, kutali kukuyanda kuti kukwabililwe nguwe

  • Mazubaano, bantu baLeza baswaana buyumu-yumu buzuba-abuzuba. Kukakatila kwesu chakusyomeka kupa kuti Jehova alemekwe

83:18

  • Jehova uyanda kuti tuzibe zina lyakwe

  • Zintu nzituchita zyeelede kutondeezya kuti Jehova nguwe Muntu uuyandikana loko mubuumi bwesu