Skip to content

Skip to table of contents

January 21-27

INCITO 25-26

January 21-27
 • Lwiimbo 73 Ankombyo

 • Majwi Aantalisyo (3 min. naa kutasika aawo)

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

 • Pawulu Wakatola Mulandu Wakwe Kuli Kkayisara Alubo Wakapa Bumboni kuMwaami Agripa”: (10 min.)

  • Inc 25:11—Pawulu wakabelesya mulawu kuti atole mulandu wakwe kuli Kkayisara (bt 198 ¶6)

  • Inc 26:1-3, NW—Pawulu wakakwabilila kasimpe munzila yabupampu kunembo lyaMwaami Agripa (bt 198-201 ¶10-16)

  • Inc 26:28—Majwi ngaakaamba Pawulu akamujataata Agripa (bt 202 ¶18)

 • Kuyanduula Lubono muJwi lyaLeza: (8 min.)

  • Inc 26:14—‘Chibinzyo’ niinzi? (makani aakwiiya; nwt bupanduluzi bwamabala, “Chibinzyo” Inc 26:14, nwtsty)

  • Inc 26:27—Nkamboonzi nizyakamuyumina Agripa kusandula mubuzyo ngwaakabuzigwa aaPawulu wakuti, ulabasyoma na basinsimi? (w03 11/15 16-17 ¶14)

  • Kubala Bbayibbele kwamviki iino kwakuyiisyaanzi atala aJehova?

  • Ntuutuli tumwi twaambo ntwaajana mukubala Bbayibbele kwamviki iino?

 • Kubala Bbayibbele: (4 min. naa kutasika aawo) Inc 25:1-12 (th chiiyo 5)

LIPEDE KUMULIMU WAKUKAMBAWUKA

BUUMI BWAMAKRISTU