Skip to content

Skip to table of contents

 LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA | INCITO 23-24

Wakabejelezegwa Kuti Ngusikubusya Lupyopyongano Akuti Upa Kuti Bantu Babukile Chisi

Wakabejelezegwa Kuti Ngusikubusya Lupyopyongano Akuti Upa Kuti Bantu Babukile Chisi

23:12, 16; 24:2, 5, 6, 10-21

MaJuda bakali muJerusalemu “bakalyaanga akukonka” kuti bajaye Pawulu. (Inc 23:12) Nikuba boobo, kwakali kuyanda kwaJehova kuti Pawulu ayinke kuRoma kuti akakambawuke. (Inc 23:11) Mujwa waPawulu wakamvwa kuti maJuda bakali kuyanda kujaya Pawulu, nkinkaako wakamubuzya nzibakali kuyanda kuchita, eezi zyakagwasya kuti atajayigwi. (Inc 23:16) Lwaano oolu lutuyiisyaanzi atala . . .

  • azintu zichitika kuti bamwi beezya kukazya makanze aaLeza?

  • anzila Leza njakonzya kubelesya kuti atugwasye?

  • akuba aachibindi?