Skip to content

Skip to table of contents

 BUUMI BWAMAKRISTU

‘Pawulu Wakalumba Leza Alubo Wakayumizigwa’

‘Pawulu Wakalumba Leza Alubo Wakayumizigwa’

Mbungano yakuRoma niyakamvwa kuti Pawulu uyobuza, yakatuma kabunga kabakwesu kuti bakamutambule alubo bakwesu aaba bakeenda makkilomita aali 64. Pawulu wakalimvwa biyeni akulipeda kwabo? ‘Pawulu naakababona, wakalumba Leza alubo wakayumizigwa.’ (Inc 28:15) Nikuba kuti Pawulu wakazibidwe akusungwaazya mbungano nzyaakali kuswaya, pesi chiindi nakaangwa, nguwe wakasungwaazigwa.—2Kor 13:10.

Mazubaano, balangizi bamabazu baswaya mbungano zisiyene-siyene kuti basungwaazye bakwesu abachizi. Tabasiyene pe abamwi bakombi baLeza nkaambo chimwi chiindi balakonzya kukatala, kukataazikana naakuti kulimvwa kabatakwe manguzu. Chiindi mwazooswayigwa aamulangizi wabbazu amukayintu wakwe, kujana mwachita biyeni kuti ‘muyumizyanie lusyomo’?—Rom 1:11, 12.

  • Atujanike kumuswaangano wamulimu wakukambawuka. Zilamusungwaazya mulangizi wabbazu kuti wabona basikupupulula kabalipeda kuti bazwe anguwe mumulimu wakukambawuka mumviki iiyandikana. (1Tes 1:2, 3; 2:20) Kujana wabweza bupayona bwakugwasilizya na chiindi naswayide mbungano yanu? Ulakonzya kulembesya kuzwa aamulangizi wabbazu naakuti mukayintu wakwe mumulimu wakukambawuka naakuti kwiinka awumwi wabo kuti mukayiye abantu mbuyiyaabo Bbayibbele. Balangizi bamabazu balabotelwa kubeleka abasikupupulula basiyene-siyene kuswaanizya abachili bapya abaabo balimvwa kuti tabakonzyi kuchita kabotu mumulimu wakukambawuka.

  • Atubatambule. Tweelede kubapa aakukkala naakuti kubatamba kuti bazoolye andiswe. Kubachitila zintu eezi kutondeezya kuti tulabayanda. Tabalangilili kuti tubachitile zintu zigambya.—Lk 10:38-42.

  • Atuswiilile malayilile alulayo ndwatupa. Mulangizi wabbazu utupa malayilile aatugwasya kuti tuchite kabotu mubukombi. Chimwi chiindi ulakonzya kutupa lulayo lukonzya kutuyumina kuti tulutambule. (1Kor 5:1-5) Mulangizi wabbazu ulabotelwa chiindi nituswiilila akulibombya.—Heb 13:17.

  • Tweelede kumulumba. Tulakonzya kubuzya mulangizi wabbazu amukayintu wakwe kuti kutuswaya nkubachita nga kwatugwasya biyeni. Tulakonzya kubalumba amulomo mpande naakuti kubalembela kagwalo naakuti kakkaadi.—Kol 3:15.