Skip to content

Skip to table of contents

January 28–February 3

INCITO 27-28

January 28–February 3
 • Lwiimbo 129 Ankombyo

 • Majwi Aantalisyo (3 min. naa kutasika aawo)

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

 • Pawulu Wakiinka Aabwaato kuRoma”: (10 min.)

  • Inc 27:23, 24—Mungelo wakabuzya Pawulu kuti wakali kuyoofutuka abantu boonse mbaakali kweenda aabo mubwaato (bt 208 ¶15)

  • Inc 28:1, 2—Bwaato mbwaakali kweenda aabo Pawulu bwakanyonyookela kuMelita (bt 209 ¶18; 210 ¶21)

  • Inc 28:16, 17—Pawulu wakaakusika kabotu kuRoma (bt 213 ¶10)

 • Kuyanduula Lubono muJwi lyaLeza: (8 min.)

  • Inc 27:9—Chambaanzi ‘kuliimya kulya kwamubuzuba Bwakumania Milandu’? (makani aakwiiya Inc 27:9 nwtsty)

  • Inc 28:11—Majwi aakalembedwe aabwaato atondeezyaanzi? (makani aakwiiya Inc 28:11, nwtsty)

  • Kubala Bbayibbele kwamviki iino kwakuyiisyaanzi atala aJehova?

  • Ntuutuli tumwi twaambo ntwaajana mukubala Bbayibbele kwamviki iino?

 • Kubala Bbayibbele: (4 min. naa kutasika aawo) Inc 27:1-12 (th chiiyo 5)

LIPEDE KUMULIMU WAKUKAMBAWUKA

BUUMI BWAMAKRISTU

 • Lwiimbo 103

 • ‘Pawulu Wakalumba Leza Alubo Wakayumizigwa’: (15 min.) Kwaambuuzyania. Amweebele kavidiyo katii, ‘Nsimbi Inona Nsimbinyina’—Kapanzi. Sungwaazya baswiilizi kuti beebele vidiyo yoonse.

 • Chiiyo chaBbayibbele chaMbungano: (30 min.) bhs chaandaano 2 ¶10-17

 • Kufwiinsya Zyayiigwa Akwaamba Ziyooyiigwa Mumviki Iitobela (3 min.)

 • Lwiimbo 93 Ankombyo