Skip to content

Skip to table of contents

January 9-15

ISAYA 29-33

January 9-15
 • Lwiimbo 103 Ankombyo

 • Majwi Aantalisyo (3 min. naa kutasika aawo)

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

 • Mwaami Weendelezya Mubululami”: (10 min.)

  • Is 32:1—Jesu Kristu, Mwaami uyooyendelezya mubululami (w14 2/15 6 ¶13)

  • Is 32:2—Mwaami Jesu usala basilutwe kuti balanganie butanga (ip-1 332-334 ¶7-8)

  • Is 32:3, 4—Bakombi baJehova bapegwa malayilile akuyiisigwa zintu zibagwasya kuti batondeezye bululami (ip-1 334-335 ¶10-11)

 • Kuyanduula Lubono muJwi lyaLeza: (8 min.)

  • Is 30:21—Jehova ubayiisya biyeni babelesi bakwe? (w14 8/15 21 ¶2)

  • Is 33:22—Ndiilili Jehova naakaba Mubetesi, Similawu aMwaami wamaIsrayeli? (w14 10/15 14 ¶4)

  • Kubala Bbayibbele kwamviki iino kundiyiisyaanzi atala aJehova?

  • Ntuutuli twaambo tuzwa mukubala Bbayibbele kwamviki iino ntundikonzya kubelesya mumulimu wakukambawuka?

 • Kubala Bbayibbele: (4 min. naa kutasika aawo) Is 30:22-33

LIPEDE KUMULIMU WAKUKAMBAWUKA

 • Kubonana Kwakusaanguna: (2 min. naa kutasika aawo) wp17.1 makani aali aachivumbyo—Kuvwiila mwining’anda uunyemede.

 • Kubweeda: (4 min. naa kutasika aawo) wp17.1 makani aali aachivumbyo—Bala lugwalo kubelesya fooni naa tebbuleti.

 • Chiiyo chaBbayibbele: (6 min. naa kutasika aawo) lv 31-32 ¶12-13—Yiisya muntu munzila iimusika amoyo.

BUUMI BWAMAKRISTU

 • Lwiimbo 87

 • “Macijilo Aakulivuna Kumuuwo” (Is 32:2): (9 min.) Amweebele kavidiyo.

 • Swiilila Chiindi Chamiswaangano: (6 min.) Amweebele kavidiyo, Pay Attention at the Meetings. Kuzwa waawo, tamba bana kunembo ubabuzye mibuzyo iitobela: Niinzi chikonzya kupa kuti utaswiilili kumiswaangano? Niinzi chakali kuyoochitika kaansinga Nowa taakaswiilila chiindi Jehova naakali kumupandulwida mbaakeelede kuyaka bwaato? Nkamboonzi bana nibeelede kuswiilila chiindi chamiswaangano?

 • Chiiyo chaBbayibbele chaMbungano: (30 min.) kr chaandano 6 ¶16-24, akabbokesi kati “How Real Is the Kingdom to You?

 • Kufwiinsya Zyayiigwa Akwaamba Ziyooyiigwa Mumviki Iitobela (3 min.)

 • Lwiimbo 21 Ankombyo