Skip to content

Skip to table of contents

 BUUMI BWAMAKRISTU

Mutalubi Kukombela Bakwesu Baliikupenzegwa

Mutalubi Kukombela Bakwesu Baliikupenzegwa

MuBbayibbele, kwakasinsimwa kuti Saatani wakali kuyoopenzya bantu baLeza kuchitila kuti baleke mulimu wakukambawuka. (Joh 15:20; Ciy 12:17) Kujana twabagwasya biyeni bakwesu baliikupenzegwa kuli zimwi nyika? Tulakonzya kubakombela. Bbayibbele lyaamba kuti: “Kuli nguzu zinji loko kukomba kwakusinizya kwamuntu uululeme.”—Jak 5:16.

Nziizili zintu nzitukonzya kubakombela? Tulakonzya kukomba kuli Jehova kuti ape bakwesu abachizi aaba manguzu akuti abagwasye kuti batayoowi. (Is 41:10-13) Alubo, tulakonzya kukombela kuti bapati bamfumende batuzumizye kukambawuka katwaangunukide kuchitila kuti “buumi bwesu bube bwaluumuno akutontola.”—1Tim 2:1, 2.

Chiindi Paulo aPetro nibakali muntolongo, maKristu aamumwaanda wamunyaka wakusaanguna akabakombela, kabaamba mazina aabo. (Inc 12:5; Rom 15:30, 31) Nikuba kuti tatwaazi pe mazina aabakwesu baliikupenzegwa, tulakonzya kwaamba mbungano, naa nyika nkubazwa.

Lemba zisi nzuyanda kukombela kuli maKristu ali kupenzegwa.