Kukambawuka makani mabotu kuGhana

KABBUKU KAMUSWAANGANO WABUUMI BWESU BWACHIKRISTU AMULIMU WESU January 2017

Zikozyano Zyakukambawuka

Zikozyano zyakukambawuka zyamagazini iitegwa The Watchtower akasimpe kazwa muBbayibbele kaambuula atala achitondeezyo chamazuba aakumamanino. Belesya zikozyano eezi kuti ulichitile nzila zyako zyakukambawuka.

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

Jehova Ulabalangania Bantu Bakwe

Jehova Leza utupa chakulya chiingi chitugwasya mubukombi mbuli mbachita muntu mwaabi kumweenzu.

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

“Mwaami Weendelezya Mubululami”

Mwaami Jesu, usala baalu kuti balanganie butanga. Bagwasya butanga kwiinda mukubukwabilila mubukombi.

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

Hezekiya Wakalongezegwa Akaambo Kakubaa Lusyomo

BanaAsuri bakabelesya nzila zisiyene-siyene kuchitila kuti maJuda ayoowe kulwana ambabo, pesi Jehova wakatuma mungelo wakwe kuti akavune muunzi waJerusalemu.

BUUMI BWAMAKRISTU

“O Jehova, . . Nduwe Ngonsyomede”

Tweelede kusyoma Jehova muzyiimo zyoonse. Hezekiya wakatondeezya biyeni kuti wakali kusyoma Jehova?

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

Jehova Ulabasimya Bakatede

Kuuluka kwagumbe kutakataazyi, nchikozyano chili kabotu chitondeezya kuti Leza ulakonzya kusimya babelesi bakwe kuti biinkilile kunembo kabamukomba.

BUUMI BWAMAKRISTU

Mutalubi Kukombela Bakwesu Baliikupenzegwa

Nziizili zintu nzitukonzya kubakombela bakwesu baliikupenzegwa

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

Jehova NguLeza Uuzuzikizya Businsimi

Kakuchili minyaka iili 200 kuti muunzi waBabuloni unyonyoonwe, Jehova wakabelesya Isaya kuti asinsime zyakali kuyoochitika.