Skip to content

Skip to table of contents

February 18-24

BAROMA 7-8

February 18-24
 • Lwiimbo 27 Ankombyo

 • Majwi Aantalisyo (3 min. naa kutasika aawo)

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

 • ‘Ulikulangilila Chakuyandisisya’ Na?”: (10 min.)

  • Rom 8:19—Lino-lino, ‘bana baLeza’ bayooyubununwa (w12 7/15 11 ¶17)

  • Rom 8:20—‘Zilenge zyakasampawulwa, . . . akaambo kabulangilizi’ (w12 3/15 23 ¶11)

  • Rom 8:21—Zilenge ‘ziyoowangununwa kubuzike bwabubozi’ (w12 3/15 23 ¶12)

 • Kuyanduula Lubono muJwi lyaLeza: (8 min.)

  • Rom 8:6—Muntu ‘uubikkila maanu kuzintu zyanyama’ usiyene biyeni amuntu ‘uubikkila maanu kuzintu zyamuuya’? (w17.06 3)

  • Rom 8:26, 27—Jehova ukubona biyeni ‘kutongela kutaambiki’? (w09 11/15 7 ¶20)

  • Kubala Bbayibbele kwamviki iino kwakuyiisyaanzi atala aJehova?

  • Ntuutuli tumwi twaambo ntwaajana mukubala Bbayibbele kwamviki iino?

 • Kubala Bbayibbele: (4 min. naa kutasika aawo) Rom 7:13-25 (th chiiyo 10)

LIPEDE KUMULIMU WAKUKAMBAWUKA

 • Kavidiyo Kakubweeda Kwakusaanguna: (5 min.) Amweebele kavidiyo, mpawo mwaambuuzyanie atala ankako.

 • Kubweeda Kwakusaanguna: (3 min. naa kutasika aawo) Belesya chikozyano chili muzikozyano zyakwaambuuzyania. (th chiiyo 6)

 • Kubweeda Kwakusaanguna: (5 min. naa kutasika aawo) Belesya chikozyano chili muzikozyano zyakwaambuuzyania, mpawo umutondeezye kavidiyo katii, Niinzi Cicitika Kuciiyo CaBbayibbele?, (mutakeebeli pe kavidiyo) (th chiiyo 9)

BUUMI BWAMAKRISTU

 • Lwiimbo 139

 • Atuzumanane Kulindila Chakulisimya”: (15 min.) Kwaambuuzyania. Amweebele kavidiyo katii, ‘Atubalike Chakuliyumya’Baachoonzyo Kuti Uyoojana Bulumbu.

 • Chiiyo chaBbayibbele chaMbungano: (30 min.) bhs chaandaano 3 ¶8-14

 • Kufwiinsya Zyayiigwa Akwaamba Ziyooyiigwa Mumviki Iitobela (3 min.)

 • Lwiimbo 124 Ankombyo