Skip to content

Skip to table of contents

 LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA | BAROMA 4-6

‘Leza Utondeezya Luyando Lwakwe Kulindiswe’

‘Leza Utondeezya Luyando Lwakwe Kulindiswe’

5:8, 18, 21

Chipo chachinunuzyo nchitwakapegwa aaJehova chiyandikana loko nkaambo chipa kuti zina lyakwe lisalazigwe alubo chitondeezya kuti bweendelezi bwakwe bulikabotu akuti nguwe ulaacheelelo chakutweendelezya. Chinunuzyo chipa kuti tube aabweenzuma bulikabotu aJehova lino alubo chipa kuti tube aabulangilizi bwakuyoopona kukabe kutamani.

Kujana twatondeezya biyeni kuti tulamulumba Jehova akaambo kachipo chachinunuzyo?

  • Kulipeda akubbabbatizigwa zitondeezya kuti tulamulumba Jehova akaambo kachipo chachinunuzyo akuti tuyanda kuba kubbazu lyakwe

  • Kukambawuka makani mabotu aaBwaami bwaLeza kutondeezya kuti tulikutobelezya chikozyano chaJehova chakuyanda bantu bamisyobo yoonse.—Mt 22:39; Joh 3:16

Nziizili zimwi nzila mundikonzya kutondeezya kuti ndilamulumba Jehova akaambo kachipo chachinunuzyo?