Skip to content

Skip to table of contents

 LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA | MATAYO 18-19

Atuchenjelele Kuti Tutalebwi Akuti Tutalebyi Bamwi

Atuchenjelele Kuti Tutalebwi Akuti Tutalebyi Bamwi

Jesu wakabelesya zikozyano zitondeezya kuti tweelede kuchenjelela kuti tutalebwi akuti tutalebyi bamwi.

18:6, 7

  • Bbala lyakuti ‘chilebyo’ lyaamba kuchita zimwi zintu zipa kuti umwi muntu atalike kupona buumi butali kabotu naakuti achite chibi

  • Muntu uulebya umwi chilikabotu kuti waangwa ziyo munsingo mpawo awaalwe mulwizi

Ziyo

18:8, 9

  • Jesu wakabuzya basikwiiya bakwe kuti bakeelede kugwisya zintu zyakali kukonzya kubalebya, nikuba zyakali kuyandikana mbuuli kuboko naakuti liso

  • Kusweekelwa zintu ziyandikana kupa kuti tukanjile muBwaami bwaLeza pesi kuliyandwiida zintu eezi kutola muGehena chaamba kunyonyoonwa

Niinzi chikonzya kupa kuti ndilebwe, alubo kujana ndachita biyeni kuti nditalebwi akuti nditalebyi bamwi?