Skip to content

Skip to table of contents

 LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA | MATAYO 14-15

Kusanina Bantu Biingi Kakubelesegwa Bantu Bache

Kusanina Bantu Biingi Kakubelesegwa Bantu Bache

Kakutanasekelelwa pobwe lyaPasika lyamu32 C.E., Jesu wakachita malele alubo malele aaya ngawo aalikke aakalembwa abalembi bane bakalemba Mabbuku aMakani Mabotu.

Kwiinda mumalele aaya, Jesu wakasaanguna bubambe mbwalikubelesya mazubaano.

14:16-21

  • Jesu wakabuzya basikwiiya bakwe kuti basanine bantu biingi nikuba kuti bakali azinkwa zili musanu abaswi babili

  • Jesu wakabweza zinkwa abaswi mpawo wakakomba, naakamana wakapa basikwiiya bakwe mpawo basikwiiya bakapa bantu

  • Kwakachitika malele nkaambo bantu boonse bakalya akukkuta. Jesu wakasanina bantu biingi kabelesya basikwiiya bache

  • Jesu wakaamba kuti kumazuba aakumamanino wakali kuyoosala bantu bakali kuyoobamba ‘chakulya chitugwasya mubukombi kuchiindi cheelede.’—Mt 24:45

  • Mu1919, Jesu wakasala “muzike musyomesi uucenjede,” uubumbwa akabunga kabakwesu bananikidwe kuti asanine “basing’anda bakwe”

  • Kwiinda mukubelesya kabunga kabakwesu bananikidwe, Jesu uchibelesya bubambe mbwaakasaanguna mumwaanda wamunyaka wakusaanguna

Kujana ndatondeezya biyeni kuti ndilabutobelezya akubulemeka bubambe Jesu mbwabelesya kutupa chakulya chitugwasya mubukombi?