Skip to content

Skip to table of contents

Zikozyano Zyakwaambuuzyania

Zikozyano Zyakwaambuuzyania

●○○ KUBONANA KWAKUSAANGUNA

Mubuzyo: Mubonaanga Bbayibbele lichigwasya na mazubaano?

Lugwalo: 2Tim 3:16

Mubuzyo Uuzoowambuulwa: Bbayibbele lileendelena na asayensi?

○●○ KUBWEEDA KWAKUSAANGUNA

Mubuzyo: Bbayibbele lileendelena na asayensi?

Lugwalo: Job 26:7

Mubuzyo Uuzoowambuulwa: Malayilile aamuBbayibbele achigwasya na?

○○● KUBWEEDA KWACHIBILI

Mubuzyo: Malayilile aamuBbayibbele achigwasya na?

Lugwalo: Tus 14:30

Mubuzyo Uuzoowambuulwa: Mpuzili na zintu zyakaambwa aBbayibbele zyakazuzikizigwa?