Skip to content

Skip to table of contents

February 6-12

ISAYA 47–51

February 6-12
 • Lwiimbo 120 Ankombyo

 • Majwi Aantalisyo (3 min. naa kutasika aawo)

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

 • Kuswiilila Jehova Kweeta Zilongezyo”: (10 min.)

  • Is 48:17—Bukombi bwakasimpe buyeeme mukuswiilila malayilile aazwa kuli Leza (ip-2 131 ¶18)

  • Is 48:18—Jehova ulatuyanda alimwi uyanda kuti tubotelwe mubuumi (ip-2 131 ¶19)

  • Is 48:19—Kuswiilila kweeta zilongezyo zitamani (ip-2 132 ¶20-21)

 • Kuyanduula Lubono muJwi lyaLeza: (8 min.)

  • Is 49:6—Nkamboonzi nikutegwa Mesiya “mumuni wabamasi” nikuba kuti wakakambawukila maIsrayeli luzutu? (w07 1/15 9 ¶8)

  • Is 50:1—Nkamboonzi Jehova naakabuzya maIsrayeli kuti: “Luli kuli lugwalo lwakulekana lwabanyoko?” (it-1 643 ¶4-5)

  • Kubala Bbayibbele kwamviki iino kundiyiisyaanzi atala aJehova?

  • Ntuutuli twaambo tuzwa mukubala Bbayibbele kwamviki iino ntundikonzya kubelesya mumulimu wakukambawuka?

 • Kubala Bbayibbele: (4 min. naa kutasika aawo) Is 51:12-23

LIPEDE KUMULIMU WAKUKAMBAWUKA

 • Libambile Mbutakambawuke Mumweezi Uuno: (15 min.) Kwaambuuzyania atala “Azikozyano Zyakukambawuka.” Amweebele tuvidiyo alimwi mwaambe twaambo tupati ntumwabona. Mumweezi waFebruary, basikupupulula banoowabila bantu bbuku litegwa Nzilituyiisya.

BUUMI BWAMAKRISTU

 • Lwiimbo 89

 • Ziyandikana Zyambungano: (7 min.) Ikuti kazitawo, amwaambuuzyanie atala azyiiyo nzimwakajana muYear book. (yb16 144-145)

 • Ba Mweenzinyina waJehova—Swiilila Jehova: (8 min.) Kwaambuuzyania. Amusaangune kweebela kavidiyo kati Ba Mweenzinyina waJehova—Swiilila Jehova. Kuzwa waawo, amwaambuuzyanie atala amibuzyo iitobela: Nkaakali kaambo kapati kapa kuti tuswiilile Jehova? (Tus 27:11) Kujana bana bamuswiilila biyeni Jehova? Alubo bapati kujana bamuswiilila biyeni Jehova?

 • Chiiyo chaBbayibbele chaMbungano: (30 min.) kr chaandano 8 ¶1-7, abbokesi liti “Makani Mabotu Mumyaambo Iinda Ku 670

 • Kufwiinsya Zyayiigwa Akwaamba Ziyooyiigwa Mumviki Iitobela (3 min.)

 • Lwiimbo 98 Ankombyo