Skip to content

Skip to table of contents

February 20-26

ISAYA 58-62

February 20-26
 • Lwiimbo 142 Ankombyo

 • Majwi Aantalisyo (3 min. naa kutasika aawo)

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

 • Kambawuka Makani Aamwaka Uutambulika waJehova”: (10 min.)

  • Is 61:1, 2—Jesu wakananikwa kuti ‘akambawuke makani aamwaka uutambulika waJehova’ (ip-2 322 ¶4)

  • Is 61:3, 4—Jehova ubikkide ‘misamu mipati yabululami’ kuti ichite mulimu wakwe (ip-2 326-327 ¶13-15)

  • Is 61:5, 6—“Bazwakule” babelekelaamwi ‘abapayizi baJehova’ kukuchita mulimu mupati wakukambawuka chiindi choonse (w12 12/15 25 ¶5-6)

 • Kuyanduula Lubono muJwi lyaLeza: (8 min.)

  • Is 60:17—Mumazubaano aakumamanino, Jehova uliikuchizuzikizya biyeni chisyomezyo eechi? (w15 7/15 9-10 ¶14-17)

  • Is 61:8, 9—“Cizuminano citamani” niinzi alimwi “lunyungu” mbaani? (w07 1/15 11 ¶5)

  • Kubala Bbayibbele kwamviki iino kundiyiisyaanzi atala aJehova?

  • Ntuutuli twaambo tuzwa mukubala Bbayibbele kwamviki iino ntundikonzya kubelesya mumulimu wakukambawuka?

 • Kubala Bbayibbele: (4 min. naa kutasika aawo) Is 62:1-12

LIPEDE KUMULIMU WAKUKAMBAWUKA

 • Kubonana Kwakusaanguna: (2 min. naa kutasika aawo) g17.1 makani aali aachivumbyo

 • Kubweeda: (4 min. naa kutasika) g17.1 makani aali aachivumbyo

 • Chiiyo chaBbayibbele: (6 min. naa kutasika aawo) bhs 15 ¶19—Ikuti kazikonzeka, kuchite banyina amwanaabo.

BUUMI BWAMAKRISTU

 • Lwiimbo 47

 • Belesya Mavidiyo Chiindi Nulikukambawuka: (6 min.) Nkani. Amweebele kavidiyo kati Bwaami bwaLeza Niinzi? Sungwaazya basikupupulula boonse kuti mumweezi waMarch aApril kababelesya kavidiyo chiindi nibachita kubonana kwakusaanguna anibabweedulula.

 • Amwabelesye Kabotu Mabbuku Eesu”: (9 min.) Kwaambuuzyania. Amweebele kavidiyo kati Mbubajana Mabbuku kuCongo.

 • Chiiyo chaBbayibbele chaMbungano: (30 min.) kr chaandano 8 ¶14-18, abbokesi liti “Kutolaambele Mulimo Wakusandulula Bbaibbele” akati “Sena Bwami Mububona Kuba Bwancobeni?

 • Kufwiinsya Zyayiigwa Akwaamba Ziyooyiigwa Mumviki Iitobela (3 min.)

 • Lwiimbo 114 Ankombyo