Skip to content

Skip to table of contents

Zikozyano Zyakukambawuka

Zikozyano Zyakukambawuka

AWAKE!

Mubuzyo: Mazubaano bachikula biingi balikuswaana apenzi lyakukataazikana mumizeezo. Mubonaanga niinzi chikonzya kubagwasya kuti balwane apenzi eelyo?

Nzukonzya kwaambuula: Magazini eeyi ilaamakani aakonzya kugwasya bachikula kuti balwane apenzi lyakukataazikana mumizeezo alubo itondeezya bazyali mbubakonzya kubagwasya.

YIISYA KASIMPE

Mubuzyo: Niinzi chikonzya kupa kuti bantu bakwetene bakkale kababotelwa?

Lugwalo: Ef. 5:33

Kasimpe: Bantu bakwetene balakonzya kubotelwa kuti kabatondeezyania luyando akulemekana.

IBBAYIBBELE NGA LILATUYIISYAANZI?

Mubuzyo: Mubonaanga niinzi “ijulu ipya anyika impya” zyaambwa muBbayibbele?

Lugwalo: 2 Pet. 3:13

Nzukonzya kwaambuula: Bbuku eeli lipandulula kuti buumi bunooli biyeni munyika. Amubone mafuka 15-23 aali apeji 34-36.

LEMBA NZILA YAKO YAKUKAMBAWUKA

Belesya nzila yazikozyano zilaajulu kuti ulilembele nzila yako yakukambawuka.