Skip to content

Skip to table of contents

Mbungano ilikuswiilila malayilile aazwa kukabunga keendelezya

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA | INCITO 15-16

Kusala Kweendelana aJwi lyaLeza

Kusala Kweendelana aJwi lyaLeza

Nzila njiyakabambululwaayo nkani eeyi ituyiisyaanzi?

15:1, 2—Kulibombya akuba amoyo mulamfu. Pawulu aBbarnabba bakayanduula lugwasyo kumbunga yaJehova kutali kuti babambulule nkani eeyi kweendelana amaboneno aabo.

15:28, 29—Kusyoma mbunga yaLeza. Mbungano yakali kusyoma kuti Jehova wakali kuyoobelesya muuya uusalala aJesu Kristu kuti abambulule nkani eeyi.

16:4, 5—Kuswiilila. Mbungano zyakazwidilila akaambo kakutobelezya malayilile aakazwa kukabunga keendelezya.