Skip to content

Skip to table of contents

Pawulu aBbarnabba bali kunembo aaSergiyo Pawulu

 LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA | INCITO 12-14

Bbarnabba aPawulu Bakakambawuka Kumasena Aakali Kule

Bbarnabba aPawulu Bakakambawuka Kumasena Aakali Kule

13:12, 48; 14:1, 21, 22

Nikuba kuti Bbarnabba aPawulu bakali kupenzegwa, bakagwasya bantu bakali amyoyo iibombede kuti babe maKristu

  • Bakakambawukila bantu bamisyobo yoonse

  • Bakasungwaazya basikwiiya bapya kuti “bajatisye kulusyomo”