Skip to content

Skip to table of contents

December 18-​24

ZEKARIYA 9-14

December 18-​24
 • Lwiimbo 8 Ankombyo

 • Majwi Aantalisyo (3 min. naa kutasika aawo)

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

 • Kkala ‘Mumumpata Wazilundu’”: (10 min.)

  • Zek 14:3, 4​—“Mumpata mupati loko” wiiminina lukwabililo luzwa kuli Leza (w13 2/15 19 ¶10)

  • Zek 14:5​—Bantu ‘bachijila mumumpata’ bayookwabililwa (w13 2/15 20 ¶13)

  • Zek 14: 6, 7, 12, 15​—Aabo batali mumumpata waJehova bayoonyonyoonwa (w13 2/15 20 ¶15)

 • Kuyanduula Lubono muJwi lyaLeza: (8 min.)

  • Zek 12:3​—Jehova ulikulichita biyeni ‘Jerusalemu kuti libe bbwe demu’? (w07 12/15 22-23 ¶9-10)

  • Zek 12:7​—Nkamboonzi nikutegwa Jehova “uyootaanguna kufutula zilao zya-Juda”? (w07 12/15 25 ¶13)

  • Kubala Bbayibbele kwamviki iino kwakuyiisyaanzi atala aJehova?

  • Ntuutuli tumwi twaambo ntwaajana mukubala Bbayibbele kwamviki iino?

 • Kubala Bbayibbele: (4 min. naa kutasika aawo) Zek 12:1-14

LIPEDE KUMULIMU WAKUKAMBAWUKA

 • Kubonana Kwakusaanguna: (2 min. naa kutasika aawo) g17.6 14-15Tamba muntu kumiswaangano yambungano.

 • Kubweeda: (4 min. naa kutasika aawo) g17.6​—Peji 14 a15 yamagazini yakalangwa-langwa mukubonana kwakusaanguna. Tondeezya nzukonzya kuchita mukubweeda alubo tamba muntu kumiswaangano yambungano.

 • Chiiyo chaBbayibbele: (6 min. naa kutasika aawo) jl chiiyo 5​—Tamba muntu kumiswaangano yambungano.

BUUMI BWAMAKRISTU

 • Lwiimbo 68

 • Zyakachitwa aMbunga: (7 min.) Amweebele kavidiyo kati Zyakachitwa aMbunga kamuDecember.

 • Chipaanzi Chipya chaMuswaangano Waakati Kamviki”: (8 min.) Kwaambuuzyania. Amweebele kavidiyo kazifanikisyo luzutu kati, Bbetefage, Chilundu chaMa-olifa aJerusalemu.

 • Chiiyo chaBbayibbele chaMbungano: (30 min.) jy peji 6-7

 • Kufwiinsya Zyayiigwa Akwaamba Ziyooyiigwa Mumviki Iitobela (3 min.)

 • Lwiimbo 13 Ankombyo