Skip to content

Skip to table of contents

December 5-11

ISAYA 1-5

December 5-11
 • Lwiimbo 107 Ankombyo

 • Majwi Aantalisyo (3 min. naa kutasika aawo)

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

 • Atwiinke Kuchilundu chaJehova”: (10 min.)

  • [Amweebele kavidiyo kati Makani Alaatalaa Bbuku lyaIsaya.]

  • Is 2:2, 3—‘Chilundu chang’anda yaJehova’ chiiminina bukombi bwakasimpe (ip-1 38-41 ¶6-11; 44-45 ¶20-21)

  • Is 2:4—Babelesi baJehova tabachikayiyi nkondo pe (ip-1 46-47 ¶24-25)

 • Kuyanduula Lubono muJwi lyaLeza: (8 min.)

  • Is 1:8, 9—Mwana musimbi waZiyoni ‘wakasyaala biyeni mbuli kaanda mumuunda wamasaansa’? (w06 12/1 8 ¶5)

  • Is 1:18—Majwi aaJehova aakuti: “Amuboole, tubuzyanye makani” aambaanzi? (w06 12/1 9 ¶1; it-2 761 ¶3)

  • Kubala Bbayibbele kwamviki iino kundiyiisyaanzi atala aJehova?

  • Ntuutuli twaambo tuzwa mukubala Bbayibbele kwamviki iino ntundikonzya kubelesya mumulimu wakukambawuka?

 • Kubala Bbayibbele: (4 min. naa kutasika aawo) Is 5:1-13

LIPEDE KUMULIMU WAKUKAMBAWUKA

 • Libambile Mbutakambawuke Mumweezi Uuno: (15 min.) Kwaambuuzyania kakubelesegwa “Zikozyano Zyakukambawuka.”. Amweebele tuvidiyo twazikozyano zyakukambawuka alimwi mwaambe twaambo tupati ntumwabona. Sungwaazya basikupupulula kuti balibambile nzila zyabo zyakukambawuka.

BUUMI BWAMAKRISTU