Skip to content

Skip to table of contents

December 12-18

ISAYA 6-10

December 12-18
 • Lwiimbo 116 Ankombyo

 • Majwi Aantalisyo (3 min. naa kutasika aawo)

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

 • Mesiya Wakazuzikizya Businsimi”: (10 min.)

  • Is 9:1, 2—Kwakasinsimwa kuti uyookambawuka kuGalilaya (w11 8/15 10 ¶13; ip-1 124-126 ¶13-17)

  • Is 9:6—Wakali kuyoochita milimu myiingi (w14 2/15 12 ¶18; w07 5/15 6)

  • Is 9:7—Bweendelezi bwakwe buyooyeta luumuno abululami (ip-1 132 ¶28-29)

 • Kuyanduula Lubono muJwi lyaLeza: (8 min.)

  • Is 7:3, 4—Nkamboonzi Jehova naakakwabilila Mwaami Ahazi nikuba kuti wakali kuchita zibi? (w06 12/1 9 ¶4)

  • Is 8:1-4—Businsimi oobu bwakazuzikizigwa biyeni? (it-1 1219; ip-1 111-112 ¶23-24)

  • Kubala Bbayibbele kwamviki iino kundiyiisyaanzi atala aJehova?

  • Ntuutuli twaambo tuzwa mukubala Bbayibbele kwamviki iino ntundikonzya kubelesya mumulimu wakukambawuka?

 • Kubala Bbayibbele: (4 min. naa kutasika aawo) Is 7:1-17

LIPEDE KUMULIMU WAKUKAMBAWUKA

 • Kubonana Kwakusaanguna: (2 min. naa kutasika aawo) g16.6 makani aali aachivumbyo

 • Kubweeda: (4 min. naa kutasika aawo) g16.6 makani aali aachivumbyo

 • Chiiyo chaBbayibbele: (6 min. naa kutasika aawo) lv 34 ¶18—Yiisya muntu munzila iimusika amoyo.

BUUMI BWAMAKRISTU

 • Lwiimbo 10

 • Mpendi! Unditume Mebo!” (Is 6:8): (15 min.) Kwaambuuzyania. Amweebele kavidiyo kati Kubelekela Kubusena Buyanda Basikugwasilizya.

 • Chiiyo chaBbayibbele chaMbungano: (30 min.) kr chaandano 5 ¶10-17, abbokesi liti “A Great Sigh of Relief

 • Kufwiinsya Zyayiigwa Akwaamba Ziyooyiigwa Mumviki Iitobela (3 min.)

 • Lwiimbo 150 Ankombyo

  Kuyeezya: Amusaangune kuswiilila lwiimbo lupya, kuzwa waawo mulwiimbe.