Skip to content

Skip to table of contents

 BUUMI BWAMAKRISTU

Atumvwanane Aabantu Bayanda Jehova

Atumvwanane Aabantu Bayanda Jehova

Nkamboonzi nitweelede kumvwanana aabantu bayanda Jehova? Nkaambo bantu mbitumvwananaabo balakonzya kupa kuti tuchite zintu zilikabotu naakuti zitali kabotu. (Tu 13:20) Muchikozyano, Mwaami Jehowasi wakali “kucita ziluleme mumeso aa Jehova” chiindi Mupayizi Mupati Jehoyada naakali muumi. (2Mk 24:2) Pesi naakafwa Jehoyada, Mwaami wakaleka kukomba Jehova akaambo kabeenzinyina batali kabotu.—2Mk 24:17-19.

Mumwaanda wakusaanguna C.E., mwaapostolo Pawulu wakakozyanisya mbungano yachiKristu ‘ang’anda mpati’ alubo bantu bali mumbungano wakabakozyanisya ‘aazibelesyo’ naakuti zilongo zibelesegwa mung’anda. Kuti bamumpuli naakuti bamwi bakombima kabatachiti zintu ziyandwa aaJehova, tweelede kubatantamuka kuti katuyanda kukkala katuli zibelesyo “zibelesyegwa mulimo uulemekwa.” (2Ti 2:20, 21) Atusale beenzuma bayanda Jehova batusungwaazya mubukombi.

AMWEEBELE VIDIYO ITII, TANTAMUKA BEENZINYOKWE BATALI KABOTU, KUZWA WAAWO, MUSANDULE MIBUZYO IITOBELA:

  • Kujana zyachitika biyeni kuti tumvwanane aabantu batali kabotu katutakubwene?

  • MaKristu batatu bali muvidiyo eeyi, bakaleka biyeni kumvwanana aabantu batali kabotu?

  • Ngaali malayilile aamuBbayibbele aakonzya kutugwasya kuti tusale beenzuma balikabotu?

Ndili “cibelesyo camulimo uulemekwa” na?—2Ti 2:21