Skip to content

Skip to table of contents

 BUUMI BWAMAKRISTU

Nibachikula ’Amusungwaalile Kuchita Milimu Mibotu’

Nibachikula ’Amusungwaalile Kuchita Milimu Mibotu’

Mulugwalo Pawulu ndwaakalembela Tito, wakasungwaazya bachikula kuswaanizya aTito kuti babeleke changuzu “mukucita milimo mibotu munzila zyoonse.” (Tit 2:6, 7) Alubo, Pawulu wakatondeezya kuti bakombi baJehova balasalala, nkinkaako beelede kusungwaala “kubeleka milimo mibotu.” (Tit 2:14) Mulimu wakukambawuka akuyiisya atala aBwaami bwaLeza, uli aakati kamilimu mibotu. Kuti kuchikomena, ulakonzya kupekeezya kuba payona uugwasilizya naakuti wachiindi choonse.—Tu 20:29.

Kuti kuyanda kuba payona, weelede kulibambila. (Lk 14:28-30) Ulakonzya kulibuzya kuti, Niinzi zinoondigwasya kuti ndijane mali nindili kupayona? Ndinookonzya na kusisya ma-awa aayandikana? Kutana sala zyakuchita, weelede kukumbila Jehova kuti akugwasye. (In 37:5) Ambuula aabazyali bako naakuti bamwi balikuzwidilila mukupayona atala achipeekezyo chako mpawo ubelesye nzwaabuzigwa. Kuti wachita oobo, Jehova uyookulongezya akaambo kakusala kumubelekela.

AMWEEBELE KAVIDIYO KATI, BACHIKULA BABOTEZYA JEHOVA, KUZWA WAAWO, MUSANDULE MIBUZYO IITOBELA:

  • Mbuubuli buyumu-yumu mbubakaswaana bakwesu abachizi bali mukavidiyo aaka alubo bakabuzunda biyeni kuti bakonzye kupayona?

  • Bazyali kujana babagwasya biyeni bana babo kuti babe mapayona aachiindi choonse?

  • Kuba aapulogilamu yakukambawuka kugwasya biyeni?

  • Bamwi mumbungano kujana bachitaanzi kuti bagwasye akusungwaazya mapayona?

  • Kupayona kweeta zilongezyo zili?

Niinzi chikonzya kundigwasya kuti ndikonzye kupayona?