Skip to content

Skip to table of contents

 LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA | LUKA 17-18

Amutondeezye Kulumba

Amutondeezye Kulumba

17:11-18

Chikozyano eechi chituyiisyaanzi atala akulumba?

  • Tatweelede kulumbila mumoyo luzutu pesi tweelede kwaamba

  • Kulumba bamwi ninzila yakutondeezya kuti tulabayanda bakombima akuti tulaabuntu bulikabotu

  • Kuti tube batobeli baKristu bachoonzyo, tweelede kulumba akuyanda bantu boonse katutalangi lukanda, musyobo achikombelo