Skip to content

Skip to table of contents

 LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA | 1 BAKORINTO 7-9

Kusala Kutakwata Naakuti Kutakwatwa Nchipo

Kusala Kutakwata Naakuti Kutakwatwa Nchipo

7:32, 35, 38

MaKristu biingi bakabona kuti kutakwata naakuti kutakwatwa kubagwasya kuti bachite zyiingi mukubelekela Jehova, bajane beenzinyina basiyene-siyene akuti babe abweenzinyina busimide aJehova.

Bakwesu balikukambawuka kuAustralia, Muchizi wakazwa kuchikolo chaGiliyadi wasika kuMexico mu1947 mu1937

Mukwesu ulikukambawuka kuBrazil, Bakwesu abachizi balikuChikolo chaBakambawusi baBwaami kuMalaw

NZUKONZYA KUYEEYESESYA: Bantu batakwete naakuti batakwetwe kujana bachibelesya biyeni chiindi chabo?

Bamwi mumbungano kujana babasungwaazya biyeni batakwete naakuti batakwetwe?