Skip to content

Skip to table of contents

Zikozyano Zyakwaambuuzyania

Zikozyano Zyakwaambuuzyania

●○○ KUBONANA KWAKUSAANGUNA

Mubuzyo: Jesu ngwani?

Lugwalo: Mt 16:16

Mubuzyo Uuzoowambuulwa: Jesu wakafwidaanzi?

○●○ KUBWEEDA KWAKUSAANGUNA

Mubuzyo: Jesu wakafwidaanzi?

Lugwalo: Mt 20:28

Mubuzyo Uuzoowambuulwa: Kujana twatondeezya biyeni kuti tulachilumba chinunuzyo chaJesu?

○○● KUBWEEDA KWACHIBILI

Mubuzyo: Kujana twatondeezya biyeni kuti tulachilumba chinunuzyo chaJesu?

Lugwalo: Joh 17:3

Mubuzyo Uuzoowambuulwa: Miswaangano yaBakamboni baJehova ichitwa biyeni?

KUTAMBA BANTU KUCHIYUBULUSYO Kuyootalika mu23 March kuyoosika mu19 April:

Tulookumutamba kumuswaangano uuyandikana loko. Nkaka kapepa kanu. Muli Bwasanu 19 April, bantu biingi munyika yoonse bayoobungana kuti bazooyeeye lufu lwaJesu Kristu. Kapepa aaka katondeezya chiindi abusena muswaangano ooyu nkuyoochitilwa. Alubo tulookumutamba kuti muzooswiilile nkani yaBbayibbele iyoowambuulwa kakuchisyeede mviki kuti kube Chiyubulusyo, inooli aamutwe uuti, “Belekela Kuti Ukajane Buumi Bwachoonzyo.”

Kuti muntu watondeezya chiyandisyo mulakonzya kuzoowambuula atala amubuzyo utii: Jesu wakafwidaanzi?