Skip to content

Skip to table of contents

 LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA | MARKO 5-6

Jesu Ulaamanguzu Aakubusya Zibbululu Zyesu Zyakafwa

Jesu Ulaamanguzu Aakubusya Zibbululu Zyesu Zyakafwa

5:38-42

  • Kulila chiindi bbululu wesu naafwa, takwaambi kuti tatuchikwe bulangilizi bwakuti uyoobusigwa (Matl 23:2)

  • Kuyeeyesesya makani aali muBbayibbele aambuula atala abantu bakabusigwa, kupa kuti tube alusyomo lwakuti zibbululu zyesu zizoobusigwa

Ngwani nguyanda kuzoobona baakubusigwa bantu?

Ubonaanga kunooli biyeni baakubusigwa bantu?