Skip to content

Skip to table of contents

April 16-22

MARKO 1-2

April 16-22
 • Lwiimbo 130 Ankombyo

 • Majwi Aantalisyo (3 min. naa kutasika aawo)

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

 • Walekelelwa Zibi Zyako”: (10 min.)

  • [Amweebele kavidiyo kati Makani Alaatalaa Bbuku lyaMarko.]

  • Mk 2:3-5—Luzyalo lwakapa kuti Jesu alekelele zibi zyamuntu wakayumide mubili (jy 67 ¶3-5)

  • Mk 2:6-12—Jesu wakatondeezya kuti wakapedwe manguzu aakulekelela bantu zibi naakaponia muntu wakayumide mubili (“Nchili chuubawuba” makani aakwiiya Mr 2:9, nwtsty)

 • Kuyanduula Lubono muJwi lyaLeza: (8 min.)

  • Mk 1:11—Majwi Jehova ngakaamba kuli Jesu atuyiisyaanzi? (“Alimwi kujulu kwakazwa jwi,” “Yebo uli Mwanaangu,” “ngwekkomanina” makani aakwiiya Mr 1:11, nwtsty)

  • Mk 2:27, 28—Nkamboonzi Jesu nakalyaamba kuti ‘Mwaami waSabata’? (“Mwaami waSabata” makani aakwiiya Mr 2:28, nwtsty)

  • Kubala Bbayibbele kwamviki iino kwakuyiisyaanzi atala aJehova?

  • Ntuutuli tumwi twaambo ntwaajana mukubala Bbayibbele kwamviki iino?

 • Kubala Bbayibbele: (4 min. naa kutasika aawo) Mk 1:1-15

LIPEDE KUMULIMU WAKUKAMBAWUKA

BUUMI BWAMAKRISTU

 • Lwiimbo 44

 • ‘Nsizidide Baluleme Pesi Ndakazida Basizibi’: (7 min.) Kwaambuuzyania. Amweebele kavidiyo kati, Buumi Bwangu Bwakachincha Kandili Muntolongo. Kuzwa waawo musandule mibuzyo iitobela: Buumi bwaDonald bwakachincha biyeni? Kujana twachitobelezya biyeni chikozyano chaJesu chakutasaluula bantu nituli mumulimu wakukambawuka?—Mk 2:17.

 • Jehova “Nguuinda Kulekelela”: (8 min.) Kwaambuuzyania. Amweebele vidiyo iiti Jehova Ndiyanda Kukubelekela. Kuzwa waawo musandule mibuzyo iitobela: Anneliese wakachita biyeni kuti atalisye lubo kukomba Jehova? (Is 55:6, 7) Kujana twachibelesya biyeni chikozyano chakwe kugwasya bantu bakaleya mukasimpe?

 • Chiiyo chaBbayibbele chaMbungano: (30 min.) lv Chaandaano 6 ¶10-15, akabbokesi kati “Nkuukuli Kulikondelezya Nkundeelede Kusala?”

 • Kufwiinsya Zyayiigwa Akwaamba Ziyooyiigwa Mumviki Iitobela (3 min.)

 • Lwiimbo 86 Ankombyo