Skip to content

Skip to table of contents

 LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA | JEREMIYA 29-31

Jehova Wakaambilizya Atala Achizuminano Chipya

Jehova Wakaambilizya Atala Achizuminano Chipya
LANGA

Jehova wakaambilizya kuti chizuminano chipya chakali kuyootola busena bwachizuminano chaMulawu akuti chakali kuyooyeta zilongezyo zitamani.

CHIZUMINANO CHAMULAWU

 

CHIZUMINANO CHIPYA

Jehova achisi chamaIsrayeli

BALI MUCHIZUMINANO

Jehova aIsrayeli wakumuuya

Musa

SIMWIIMAAKATI

Jesu Kristu

Azituuzyo zyabanyama

CHAKASIMISIGWA

Achinunuzyo chaJesu

Amabwe apapalete

CHAKALEMBEDWE

Mumyoyo yabantu