Skip to content

Kuyeeya Lufu lwaJesu

Bantu biingi munyika yoonse bayoobungana kuti bazooyeeye lufu lwaJesu kuchitwa munyaka amunyaka. Tuchita oobo akaambo kakuti Jesu wakalayilila batobeli bakwe kuti: “Kamucita oobu lyoonse kutegwa kamundiyeeya.” (Luka 22:19) Munyaka uuno tuzooyeeya lufu lwaJesu

muMugibelo 27 March 2021.

Tulookumutamba kumuswaangano ooyu uuyandikana. Muswaangano ooyu ulikozyenie ayimwi miswaangano yesu nkaambo bantu boonse balaangunukide kutuswaya. Kunjilwa mahala alubo taakwe nikweendelezegwa ndido yamali pe.